دنیای ریاضیات

علمی -ادبی

پایاننامه برای در یافت درجه کارشناسی ارشددر رشته ریاضی محض گرایش آنالیز

معادلات تابعی از دیربازدر بسیاری از زمینه های مختلف کاربردداشته است برای این منظور در این وبلاگ

سعی خواهم کرد موضوع پایاننامه خودراکه درمورد پایداری معادلات تابعی کوادراتیک از نوع اویلر-لاگرانژ

می باشدمورد بررسی وتجزیه وتحلیل قراردهم.دانشجویان رشته ریاضی محض که موضوع پایاننامه آنان 

درارتباط با پایداری معادلات تابعی  می باشدجهت آشنایی بیشتر با مطالب  مربوط به این موضوع

می توانندبه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب مراجعه کرده  وازپایاننامه های دانشجویان

این دانشگاه استفاده نمایند.

تقریبادرتمام زمینه های آنالیزریاضی این سوال اساسی مطرح می شودکه آیازمانی که یک شی ءریاضی

به طورتقریبی دریک خاصیت معین صدق می کندبه شی ءای که دقیقادرآن صدق می کند نزدیک است.

اگرمابه معادلات تابعی توجه کنیم این سوال بدین صورت مطرح خواهدشدکه اگرمعادله ای به طورجزئی

بامعادله معینی متفاوت باشد.آیاحل های دومعادله به همدیگرنزدیک است؟

مفهوم پایداری معادلات تابعی زمانی معلوم می شودکه اگرما یک معادله تابعی رابایک نامعادله عوض

کنیم چه میزان اختلال بوجود می آید.

درسال۱۹۴۰اس.ام.اولام نخستین بارمسآله پایداری همومورفیسم گروه هاراارائه داده است.

درسال۱۹۷۸گروبربیان کردکه مساله اولام درنظریه احتمالات وانواع مختلف معادلات کاربرددارد. 

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 14:18  توسط باقر بهمنی  |